top of page

Headquarter

Address:  #1005, 200, Gieopdosi-ro, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea

Tel: +82-33-766-1018

Fax: 0504-294+5340

E-mail: contact@node.healthcare

R&D center

Address: #712, 815, Daewangpangyo-ro, Sungnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

E-mail: rnd@node.healthcare

bottom of page